LT | EN | RU | LV | PL | EE    Lietuva | Latvija | Estija
 
 
 
   

TAISYKLĖS 

Sveiki atvykę į interneto svetainę, kuri priklauso ir kurią tvarko VšĮ „Lesė“ (toliau – Lesė).

Šis dokumentas yra sutartis tarp Lesė ir Jūsų (toliau – Jūs arba Lankytojas) dėl naudojimosi interneto svetaine http://www.guvunugloba.lt (toliau – Svetainė).

Registruodamasis Svetainėje, o taip pat naudodamasis bet kokiomis Svetainės funkcijomis ir paslaugomis, Jūs įsipareigojate laikytis visų šioje sutartyje nustatytų reikalavimų bei įsipareigojimų. Jei Jūs nesutinkate prisiimti ir laikytis tokių įsipareigojimų, Svetaine naudotis neturite teisės.

1. Įžanga ir sąvokos

1.1. Naudojimasis Svetaine šios Sutarties prasme apima visų veiksmų atlikimą Jums prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Paslaugos apima visus ir bet kokius Jūsų veiksmus, kuriuos galite atlikti Svetainėje, įskaitant Lankytojo profilio sukūrimą, informacijos apie gyvūnus įkėlimą ir pateikimą, naršymą Svetainėje, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą ir kita (toliau – Paslaugos).

1.2. Registruodamasis Svetainėje Jūs patvirtinate, kad turite visus reikiamus įgaliojimus, leidimus bei sutikimus, suteikiančius Jums teisę registruotis Svetainėje ir naudotis Paslaugomis, tame tarpe ir pateikti bei padaryti viešai prieinamais autorių kūrinius.

1.3. Tuo atveju, jei esate nepilnametis, papildomai Jūs patvirtinate, kad registruojatės Svetainėje, o taip pat naudojatės Svetaine ir (ar) Paslaugomis su savo tėvų ar globėjų sutikimu ir jiems pritariant.

1.4. Jei registruojatės Svetainėje juridinio asmens vardu ar jo naudai, Jūs papildomai patvirtinate, kad turite reikiamus tokios juridinio asmens įgaliojimus tokio juridinio asmens vardu prisiimti sutartyje numatytus įsipareigojimus, registruotis Svetainėje, o taip pat naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

2. Registracija ir prisijungimo duomenys

2.1. Norėdamas naudotis Paslaugomis, Jūs privalote užsiregistruoti Svetainėje. Registracija Svetainėje atliekama pateikiant visus registracijos formoje prašomus pateikti Jūsų duomenis (toliau – Registracijos duomenys). Svetainėje gali būti reikalaujama atlikti papildomą registracijos procedūrą, norint naudotis tam tikromis Paslaugomis.

2.2. Registruodamasis Svetainėje Jūs įsipareigojate pateikti tik teisingus ir išsamius Registracijos duomenis. Jums draudžiama registruotis Svetainėje naudojantis svetimais Registracijos duomenimis. Lesė turi teisę savo nuožiūra spręsti apie Jūsų pateiktų Registracijos duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Jums pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis, Lesė turi teisę nedelsiant ir nepranešus Jums neregistruoti Jūsų, panaikinti Jūsų sukurtą profilį, nutraukti Paslaugų teikimą, vienašališkai ir nesikreipiant į teismą nutraukti šią sutartį ir (ar) imtis bet kokių kitų veiksmų.

2.3. Jūs įsipareigojate nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti Registracijos duomenis, jiems pasikeitus. Šalys susitaria, jog Lesė vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Jūsų pateikti Registracijos duomenys yra teisingi ir išsamūs. Lesė jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius Registracijos duomenis arba nepakeitėte ir nepapildėte Registracijos duomenų jiems pasikeitus.

2.4. Jūs besąlygiškai sutinkate ir patvirtinate, jog Jūs pats, o ne Lesė, atsako už duomenų, reikalingų Jums prisijungti prie Svetainės ar kitaip naudojantis Paslaugomis (pvz. slaptažodžio), slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Registracijos duomenimis Paslaugoms gauti. Jūs atsakote už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Jūsų Registracijos duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Jūsų Registracijos duomenimis, maksimalia apimtimi kyla Jums.

2.5. Lesė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešusi apie tai Jums panaikinti ir (ar) pakeisti visą ar dalį Jūsų Registracijos duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją ar Turinį, kuriuos Jūs bet kokiu būdu pateikėte naudodamasis Paslaugomis, juos keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Jums naudotis visomis arba dalimi Paslaugų ir (ar) pasiekti Svetainę ir/ar jos dalį.

3. Svetainės keitimas, Paslaugų ribojimas

3.1. Lesė pasilieka teisę bet kada keisti Svetainę ir (ar) Paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikėte Jūs. Jūs suprantate ir sutinkate, kad Lesė niekada nebus laikoma atsakinga už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Jums.

3.2. Lesė turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti Jūsų galimybes patekti į Svetainę ir (ar) naudotis Paslaugomis.

3.3. Šalys susitaria, kad Lesė turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti Svetainės veiklą.

3.4. Jūs turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Paslaugomis panaikindamas savo profilį Svetainėje.

4. Bendros nuostatos

4.1. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Jūs pats, o ne Lesė, esate atsakingas už visos ir bet kurios informacijos bei duomenų (toliau – Turinys), kuriuos siunčiate ar bet kuriais kitais būdais perduodate naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, turinį ir formą. Be kita ko, Turinys apima simbolius, tekstą, fotografijas, paveikslėlius, žinutes, komentarus, elektroninius laiškus, dokumentus ar bet kokią kitą medžiagą, įskaitant intelektinę nuosavybę (prekių ženklus, dizainus, autorių teises), teisę į atvaizdą.

4.2. Naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis Jūs turite teisę Svetainėje teikti rekomendacijas, straipsnius, komentarus bei kitokiais Svetainėje prieinamais būdais bendrauti su kitais lankytojais, o taip pat pareikšti savo nuomonę apie Svetainėse pateikiamą Turinį, bei prieinamas Paslaugas.

4.3. Naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis Jūs įsipareigojate paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.

4.4. Naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis Jums draudžiama:

4.4.1. naudotis Svetaine ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) Paslaugomis;

4.4.2. laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį Turinį, o taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį, priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę Lesei;

4.4.3. bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

4.4.4. registruojantis Svetainėje pasirinkti ir (ar) naudoti tokį vartotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

4.4.5. apsimesti bet kokiu kitu asmeniu, įskaitant, bet neapsiribojant Lesės darbuotojais ar su Lese susijusiais asmenimis, arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis ar sukurti apsimestinį Lankytojo profilį, nurodant neegzistuojančios juridinio asmens (įmonės) duomenis ar sukuriant jo profilį, neturint tam įgaliojimų bei teisių;

4.4.6. reklamuoti prekes ir (ar) paslaugas;

4.4.7. trukdyti įprastai komunikacijos tarp kitų lankytojų, besinaudojančių Paslaugomis, eigai, kitaip neigiamai bet kokiais veiksmais įtakoti kitus lankytojus, trukdyti jiems keistis Turiniu;

4.4.8. daugiau nei vieną kartą registruotis Svetainėje, išskyrus atvejus kai Svetainėje reikalaujama atlikti papildomą registracijos procedūrą, o taip pat kai Lankytojas panaikina savo ankstesnius Prisijungimo duomenis Svetainėje nurodytu būdu.

4.5. Be aukščiau minėto, Jūs įsipareigojate nenaudoti Svetainės ir (ar) Paslaugų:

4.5.1. bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;

4.5.2. teisės aktais draudžiamos, įžeidžiančios, apgaulingos, grasinančios, asmenų teises pažeidžiančios informacijos ar kitokio panašaus pobūdžio Turinio platinimui;

4.5.3. pažeisdamas asmenų teises į atvaizdą ir intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir gretutines ar autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;

4.5.4. bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamos, taip pat bet kokių nepageidautinų elektroninių laiškų, pranešimų, žinučių ar kito Turinio platinimui.

4.6. Šalys susitaria, jog Jums pažeidus bet kurią iš sutarties 4.2-4.4 punktų nuostatų, Lesė įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Jūsų galimybes bet kokiu būdu naudotis Svetaine ir (ar) jose teikiamomis Paslaugomis. Jūs sutinkate, kad Lesė vienašališkai spręstų apie tai, ar Jūs pažeidėte šios sutarties nuostatas.

4.7. Jūs patvirtinate suprantąs ir sutinkate su tuo, jog Lesė nekontroliuoja kitų lankytojų ar trečiųjų šalių Turinio, kurį Jūs galite gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis, todėl Lesė neužtikrina tokio Turinio tikslumo, teisingumo ir (ar) kokybės.

4.8. Jūs patvirtinate suprantąs ir sutinkate su tuo, kad naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis Jūs nesate apsaugotas nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai Jus veikiančio trečiųjų asmenų Turinio.

4.9. Jūs patvirtinate suprantąs ir sutinkate su tuo kad Lesė turi teisę, tačiau ne pareigą, tikrinti Jūsų duomenis ir (ar) Turinį, siekiant aptikti Lesė nepageidaujamu pripažįstamą Turinį, o tokį Turinį aptikus – jį šalinti ar blokuoti tokio Turinio bet kokį perdavimą.

5. Teisės į Turinį

5.1. Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad bet koks Jūsų pateiktas Turinys visą Jūsų naudojimosi Svetaine ir(ar) Paslaugomis laiką atitiks šiuos reikalavimus:

5.1.1. nepažeis trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą, įskaitant teisę į atvaizdą, ir kt.;

5.1.2. nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;

5.1.3. bus teisingas, tikslus, išsamus, neapgaulingas ar kitaip klaidinantis;

5.1.4. yra pateikiamas ir naudojamas su teisių į Turinį turėtojų ir (ar) bendrasavininkų sutikimu;

5.1.5. nesukurs jokių teisinių pareigų Lesei.

5.2. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas Turinį Jūs neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikiate Lesei šias išimtines teises:

5.2.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, keisti, versti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Jūsų pateiktą Turinį bet kokia forma tretiesiems asmenims;

5.2.2. teisę kurti išvestinius kūrinius iš Lankytojo pateikto Turinio;

5.2.3. teisę sisteminti Turinį ir iš jo kurti duomenų bazes;

6. Asmens duomenys

6.1. Registruodamasis Svetainėje ir (ar) naudodamasis Paslaugomis, Jūs sutinkate, jog Lesė valdytų ir tvarkytų bet kokius Jūsų asmens duomenis, naudotų juos Paslaugoms teikti, šios sutarties vykdymo, tiesioginės rinkodaros, statistikos tikslams, o taip pat teiktų juos tretiesiems asmenims, įskaitant UAB „Draugas.lt“, bet kuriems šiame punkte nurodytiems tikslams.

6.2. Jūs patvirtinate, kad susipažinote su Privatumo politika [žemiau] ir esate informuotas apie savo teisę susipažinti su Lesė tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti ar sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

6.3. Jūs sutinkate su tuo, kad naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis galite gauti informacinį, reklaminį ir kitokio pobūdžio Turinį, kurį teiks Lesė ar tretieji asmenys. Toks Turinys gali būti siunčiamas visais ir bet kokiais būdais, pagal bet kuriuos kontaktinius duomenis, kuriuos Jūs pateikėte registruodamasis Svetainėje. Jūs turi teisę atšaukti sutikimą gauti minėtą Turinį iš Lesė. Pareiškimas dėl atsisakymo gauti Turinį siųskite Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais adresais. Jums atsisakius gauti aukščiau šiame punkte nurodyto pobūdžio Turinį, Lesė pasilieka teisę nutraukti ar apriboti Jūsų galimybes naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant Registracijos duomenų ir (ar) Turinio, ar naudojantis Paslaugomis sukurtų bei saugomų duomenų panaikinimą ar blokavimą.

7. Intelektinė nuosavybė

7.1. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėje esantis Turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Lesės sutikimo.

7.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje yra Lesės nuosavybė arba Lesė juos teisėtai naudoja, išskyrus tuos prekių ženklus, kuriuos įkėlė Svetainės lankytojai.

8. Atsakomybė ir jos ribojimas

8.1. Jeigu šalis pažeidžia savo šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ar pateikia klaidingus patvirtinimus ar garantijas, ji įsipareigoja kitai šaliai atlyginti žalą ir padengti jai bet kokius ir visus nuostolius, išlaidas ir kaštus, kurias nukentėjusioji šalis patyrė dėl tokio pažeidimo ar klaidingo patvirtinimo. Šalys patvirtina ir sutinka, kad atsižvelgiant į galiojančius įstatymus, nuostolių atlyginimas pagal šį punktą neatleidžia šalies pažeidėjos nuo tolesnio šia sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.

8.2. Jūs suprantate ir sutinkate su tuo, kad Svetainė ir Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Lesė pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos joje bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Jums ar tretiesiems asmenims. Lesė nėra ir nebus atsakingas už Svetainėje esančio Turinio neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusią žalą ar nuostolius Jums.

8.3. Lesė neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos Jūs galite patirti naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokį Turinį.

8.4. Lesė neatsako už įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu tai įvyko dėl trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo, taip pat už bet kokią žalą ir (ar) nuostolius, kurie atsirado dėl trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo.

8.5. Jūs įsipareigojate užtikrinti, kad Lesei, jos darbuotojams, partneriams vadovams ir susijusiems asmenims niekada nekiltų jokia atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Jūs naudojotės Svetaine ir (ar) Paslaugomis. Jei tretieji asmenys pareikš Lesei reikalavimus, susijusius su Jūsų pateiktu ar perduodamu Turiniu ar Jūsų veiksmais, atliktais naudojantis Svetaine ar Paslaugomis, Jūs įsipareigojate bendradarbiauti su Lese, nedelsdamas pateikti su reikalavimais susijusią visą Lesė prašomą informaciją bei duomenis, o taip pat atlyginti visus kaštus ir išlaidas, kurias Lesė patyrė dėl tokio trečiųjų asmenų reikalavimo.

8.6. Lesė atsakomybė Jums ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šios sutarties, yra 200 (dviejų šimtų) litų suma. Ši suma laikoma maksimaliais sutartiniais Jūsų nuostoliais.

9. Informacijos siuntimas

9.1. Lesė visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Jums Registracijos duomenyse jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo Jūs galite būti pasiekiamas, atsižvelgiant į Jūsų naudojamas Paslaugas. Visa Jums siunčiama informacija laikoma gauta praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

9.2. Lesė neatsako už bet kokius elektroninių ryšių, internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl, kurių Jūs negaunate informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Lesė. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Jums kopijos buvimas Lesė serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje), yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Jums išsiuntimą.

9.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Lesei Jūs galite siųsti Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Lesė turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šios sutarties sąlygas. Tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jei Jūs po sutarties pakeitimų paskelbimo naudojatės Paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su visais pakeitimais. Jei su sutarties pakeitimais Jūs nesutinkate, Jūs prarandate teisę naudotis Paslaugomis, o taip pat privalote nedelsdamas panaikinti savo registraciją Svetainėje.

10.2. Jeigu kuri nors šios sutarties nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių sutarties nuostatų.

10.3. Šalys susitaria, jog Lesė gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šios sutarties tretiesiems asmenims be Jūsų sutikimo, tačiau pranešdama apie tai Jums.

10.4. Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.5. Visi tarp Jūsų ir Lesė kilę nesutarimai ar ginčai dėl šios sutarties yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Lesė buveinės vietą.

PRIVATUMO POLITIKA

1. Įžanga ir sąvokos

1.1. Šiame dokumente aptariami Lesė taikomos privatumo politikos (toliau – Privatumo politika) klausimai visų Lankytojų, besinaudojančių interneto svetaine http://www.guvunugloba.lt (toliau – Svetainė) ir joje teikiamomis Paslaugomis, atžvilgiu.

1.2. Privatumo politikoje naudojamos didžiąja raide sąvokos atitinka naudojimosi Lesė taisyklėse (toliau – Taisyklės) [viršuje] apibrėžtas sąvokas ir jų prasmę, išskyrus atvejus, kai tam tikros sąvokos atskirai apibrėžiamos šioje Privatumo politikoje.

1.3. Naudodamasis Paslaugomis Lankytojas be išlygų ir apribojimų sutinka su šia Privatumo politika, o tai pat kitais Svetainėje prieinamais dokumentais, kuriuose nustatyti Lankytojo informacijos rinkimo tikslai ir būdai, jos saugojimo sąlygos ir pan. Jei Lankytojas nesutinka su šia Privatumo politika, Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis.

2. Lesė renkama informacija

2.1. Naudojantis Svetaine, iš Lankytojo gali būti pareikalauta atlikti Registraciją tam, kad Lankytojas galėtų naudotis tam tikromis Paslaugomis.

2.2. Lesė turi teisę savo nuožiūra naudotis visa Lankytojo pateikta informacija, kurią Lankytojas pateikia atlikdamas Registraciją, o taip pat kitais būdais Lesė sukaupta informacija apie Lankytoją.

2.3. Informacija, kuri yra surenkama Lankytojui atliekant Registraciją ir (ar) prisijungus prie Svetainės, o taip pat tiesiog lankantis Svetainėje, yra skirstoma į anoniminę ir asmeninę.

2.3.1. Anoniminė informacija. Lesė renka anoniminę informaciją susijusią su faktais, kurie negali būti pritaikyti individualiam lankytojui. Pavyzdžiui, Lesė renka tam tikrą informaciją kiekvieną kartą Lankytojui apsilankius Svetainėje, norėdamas padidinti prisijungusių prie Svetainės lankytojų naršymo kokybę. Lesė renka visų lankytojų IP adresus, susijusius duomenis (pvz., paskutinio tinklapio internetinį adresą, kuriame asmuo lankėsi prieš užeidamas į Lesė tinklo portalą) ir naršyklių bei operacinių sistemų tipus (pvz., „FireFox" naršyklė „Windows" operacinėje sistemoje). Lesė renka šią visų lankytojų informaciją Paslaugų stebėjimo, tobulinimo ir kitais tikslais. Lesė taip pat gali kaupti informaciją apie Lankytojo atsakymus į klausimus, pateiktus Svetainėje, siekiant išsiaiškinti Lankytojo nuomonę apie Paslaugas, o taip pat Svetainėje talpinamą reklamą. Lesė šią informaciją gauna iš visų lankytojų, nepriklausomai nuo to, ar jie užsiregistravę ar ne.

2.3.2. Asmeninė informacija. Tai informacija, susijusi su duomenimis, kurie tiksliai nusako, kas yra Lankytojas, tokie kaip Lankytojo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir t.t. Tokia informacija gali būti renkama kaip priedas prie anoniminės informacijos. Lesė asmeninę informaciją renka toliau išvardintais būdais iš skirtingų Svetainės dalių:

2.3.2.1. Registracija: kai Lankytojas registruojasi Svetainėje, Lankytojas, jeigu nenurodyta kitaip, pateikia Prisijungimo duomenis.

2.3.2.2. Papildoma registracija: Lesė gali pareikalauti atlikti papildomą registraciją tam tikrų Paslaugų naudojimui, pvz., kai Lankytojas įkelia skelbimus dėl gyvūnų ar dalyvauja konkursuose, reklaminėse akcijose, kurias remia Lesė.

2.3.2.3. Korespondencija ir bendravimas: jei Lankytojas susisiekia su Lese, tai Lesė gali išsisaugoti tokio bendravimo įrašus ir kitą su tuo susijusią informaciją.

3. Asmenys, gaunantys informaciją

3.1. Registracijos metu Lankytojo pateikti Prisijungimo duomenys, o taip pat bet kokia kita informacija, kuri tampa prieinama Lesei Lankytojui naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, yra kaupiama ir saugoma tik Lesės. Lesė pasilieka teisę perduoti Lesė nuožiūra pasirinktą informacija apie Lankytoją bet kokiems tretiesiems asmenims, įskaitant UAB „Draugas.lt“, tiek kiek tai neprieštarauja taikomiems teisės aktams.

3.2. Lesė atkreipia Lankytojo dėmesį į tai, jog Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines. Kai kuriose iš tokių interneto svetainių gali būti kaupiama Lankytojo asmeninė informacija, o reklaminės interneto svetainės gali naudoti slapukus ir „web beacons“ (taip vadinami „tinklo šnipai") savo reklamose, siekdami surinkti informaciją apie Lankytoją. Prašome perskaityti Privatumo politikos 4 skyrių, kuriame sužinosite daugiau apie reklamą Svetainėje. Lesė Privatumo politika ir jose išdėstytos nuostatos neapima trečiųjų asmenų taikomos privatumo politikos bei nuostatų dėl informacijos rinkimo. Lesė nėra ir nebus laikoma atsakinga už jokius trečiųjų asmenų, renkančių informaciją apie Lankytoją, veiksmus.

4. Slapukai ir jų naudojimas

4.1. Slapukas (angl. „cookie“) – tai mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į Lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad interneto svetainės administratorius galėtų atskirti Lankytojo kompiuterį ir matyti Lankytojo veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja Lankytojo naršyklę kiekvieną kartą Lankytojui apsilankius Svetainėje. Slapukas neleidžia interneto svetainėms įsiminti jokios asmeninės Lankytojo informacijos (tokios kaip Lankytojo vardas ir adresas), kurią Lankytojas galėtų pamiršti įslaptinti. Slapukų naudojimas yra pramoninis standartas, todėl jie naudojami daugelyje interneto svetainių.

4.2. Slapukai leidžia Lesė automatiškai įsiminti Lankytojo interneto naršyklės tipą, kai Lankytojas lankosi Svetainėje. Norėdamas pasiūlyti Lankytojui kuo geresnę paslaugų kokybę, Lesė naudoja slapukus tam, kad:

4.2.1. galėtų teikti produktus ir paslaugas kuo kokybiškiau ir veiksmingiau. Saugant tam tikrą informaciją slapuko dokumentuose arba siejant slapuką su registracija, mėgstamiausiais tinklapiais ar trumpu Lankytojo apibūdinimu Lesė kompiuterinėje sistemoje, Lesė gali pateikti Paslaugas žymiai greičiau ir efektyviau didesniam lankytojų skaičiui. Ši informacija paprastai saugoma užkoduota forma, kurią iššifruoti gali tik Lesė;

4.2.2. apsaugotų Lankytoją nuo neteisėto jo Prisijungimo duomenų panaudojimo. Svetainėje slapukas leidžia nustatyti tik vieną tuo metu Paslaugas benaudojantį lankytoją su tam tikru identifikuojančiu vardu;

4.2.3. galėtų vesti statistiką, tokią kaip lankytojų skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su Lankytojo asmenine informacija.

4.3. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog Lesė renka anoniminę informaciją apie Lankytoją naudodamas  slapukus, o taip pat sutinka su tuo, kad Lesė įrašytų Lankytojo kompiuteryje (įrenginyje) informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Lankytojas taip pat supranta, kad bet kada gali peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Lesė įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukų. Savo duotą sutikimą Lankytojas bet kada gali atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamasis į Lesė Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais. Be to, Lankytojas supranta, kad siekdamas pasiūlyti Lankytojui visavertes Paslaugas Svetainėje, Lesė įrašo Lankytojo kompiuteryje (įrenginyje) informaciją (slapukus), kurią naudoja tinkamų Paslaugų Lankytojui suteikimui užtikrinti, atpažindamas Lankytoją, kaip ankstesnį Svetainės naudotoją. Lankytojas supranta, kad bet kada gali peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Lesė įrašo, ir turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Lankytojo kompiuteryje (įrenginyje) ištrindamas dalį ar visus įrašytus slapukus, tačiau tokiu atveju kai kurios Svetainės funkcijos Lankytojui gali būti neprieinamos.

5. Lankytojo informacijos naudojimas

5.1. Lesė turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu naudotis visa sukaupta informacija apie Lankytoją. Toliau yra paminėti pavyzdžiai, kokiems tikslams Lesė gali naudoti informaciją, surinktą apie konkretų Lankytoją:

5.1.1. tam, kad galėtų redaguoti Paslaugas taip, kaip Lankytojui yra aktualiausia, t.y. tokias Svetainės dalis kaip skelbimų ir komentarų gavimas bei teikimas ir kitas. Kai kuriais atvejais Lesė reikia žinoti tikslius duomenis apie Lankytoją tam, kad Lesė galėtų susisiekti su Lankytoju dėl skelbimuose nurodomų gyvūnų;

5.1.2. Lesė kaupia Lankytojo anoniminius duomenis ir dalinasi jais su trečiaisiais asmenimis (pvz. reklamos užsakovais). Tokiems asmenims Lesė atskleidžia informaciją apie Lankytojų kiekį, Lankytojų, kurie matė tam tikrą reklamą ir (ar) paspaudė atitinkamą nuorodą Svetainėje, skaičių ir pan. Lesė taip pat gali pateikti visą demografinę statistiką tų Lankytojų, kurie pastebėjo ir paspaudė atitinkamo reklamos užsakovo nuorodą. Lesė taip pat gali atskleisti anoniminius apklausų rezultatus. Šiame procese paprastai neatskleidžiama jokia Lankytojo asmeninė informacija;

5.1.3. Lesė taip pat naudoja bendrus duomenis statistinei analizei apie bendras charakteristikas ir Registraciją atlikusių Lankytojų elgesį, siekdamas išsiaiškinti poreikius, susijusius su tam tikromis Svetainės skiltimis bei išanalizuoti, kaip ir kur efektyviausiai panaudoti turimus resursus. Be šių duomenų Lesė nežinotų, kurios Svetainės skiltys yra populiariausios ir negalėtų tinkamai keisti bei redaguoti Turinio ir siūlomų Paslaugų;

5.1.4. Lesė kaupia bendrą paieškos žodžių sąrašą iš įvairių paieškos programų. Ši informacija kaupiama anonimiškai ir yra naudojama Paslaugų vystymo, stebėjimo ir gerinimo tikslais, tikslinės reklamos tobulinimui ir kitais tikslais;

5.1.5. Lesė naudoja konkretaus Registraciją atlikusio Lankytojo duomenų bazę tam, kad galėtų numatyti, kurią papildomą individualią informaciją toliau gali kaupti Lesė bei tretieji asmenys;

5.1.6. Lesė gali naudoti Lankytojo asmeninę informaciją tam, kad galėtų su Lankytoju susisiekti ir pasiteirauti dėl gyvūnų nurodytų skelbimuose, taip pat pranešti apie pakeistas bei atnaujintas Paslaugas Svetainėje, taip pat apie Lankytojo sąskaitas ar Taisyklių pažeidimus bei suteikti kitokią informaciją. Jei Lankytojas dalyvauja Svetainėje organizuojamuose žaidimuose ar konkursuose, Lesė gali panaudoti Lankytojo informaciją, jei Lankytojas laimėtų ir Lesė reikėtų susisiekti su juo;

5.1.7. Turėdamas Lankytojo sutikimą, Lesė gali siųsti elektroninius laiškus arba laiškus paštu, taip pat trumpąsias žinutes (sms) į mobiliojo ryšio telefoną su informacija apie Paslaugas, kurios, Lesė nuomone, sudomintų Lankytoją. Turėdamas Lankytojo sutikimą, Lesė gali derinti turimą informaciją su trečiųjų asmenų turima informacija apie Lankytoją tam, kad galėtų pateikti Lankytojui įdomius pasiūlymus, o taip pat naujas Paslaugas;

6. Lankytojo informacijos keitimas

6.1. Lankytojas gali, o Taisyklėse nustatytais atvejais ir privalo, papildyti ir (ar) pakeisti savo Prisijungimo duomenis, jiems pasikeitus. Prisijungimo duomenys gali būti keičiami Svetainėje nurodyta tvarka ir būdais.

7. Informacijos apsaugos priemonės

7.1. Lesė naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Lankytojų Prisijungimo duomenis. Prie Lankytojo Prisijungimo duomenų gali prieiti tik tam įgalioti Lesė darbuotojai ir/ar savanoriai.

7.2. Lesė primena, jog Lankytojas yra pats atsakingas už visų Prisijungimo duomenų slaptumą. Lesė prašo būti atsargiam naudojant ir saugant Prisijungimo duomenis. Lankytojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Lankytojo elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai Lankytojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje).

7.3. Lesė įsipareigoja stengtis apsaugoti Lankytojo asmens duomenis, kuriuos tvarko Lesė, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Lankytojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, Lesė įspėja, kad Lesė negali garantuoti ir negarantuoja jokios Lankytojo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, saugumo.

8. Programinė įranga ir jos įdiegimas

8.1. Lesė gali padaryti prieinamą įdiegimui savo nuožiūra pasirinktą programinę įrangą, skirtą naudoti tam tikroms Svetainėje prieinamoms Paslaugoms. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Lesė gali apriboti Lankytojo galimybes naudotis tam tikromis Paslaugomis tais atvejais, kai nėra įdiegiama tam tikra programinė įranga. Tokia programinė įranga gali būti sukurta tiek Lesė, tiek ir trečiųjų asmenų. Programinė įranga gali būti sukurta tokiu būdu, kad savarankiškai kontaktuotų su Lese ar trečiųjų asmenų aparatine įranga tam, kad įdiegta programinė įranga veiktų, o taip pat tam, kad Lankytojas turėtų galimybę sužinoti apie tokios programinės įrangos atnaujinimus bei patobulinimus. Tokios programinės įrangos naudojimo sąlygos yra aptariamos atskira sutartimi, kurios tekstas prieinamas Lankytojui įdiegiant tokią programinę įrangą.

9. Asmenį identifikuojančios informacijos saugojimo vieta

9.1. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog Lankytojo Prisijungimo duomenys, o taip pat bet kokia kitokia informacija, susijusi su lankytoju ir kurią renka Lesė, gali būti saugoma tiek Lietuvos Respublikoje, tiek ir bet kurioje kitoje šalyje. Naudodamasis Svetaine Lankytojas sutinka su aukščiau nurodytos informacijos perdavimu už Lankytojo šalies ribų.

10. Priemonės kurių gali imtis Lankytojas, siekdamas apsaugoti savo informaciją

10.1. Lesė įspėja, kad Lankytojas turi būti atsargus ir neturėtų atskleisti savo  asmeninės informacijos (tokios, kaip Lankytojo asmens kodas, asmeninis  elektroninio pašto adresas ir pan.) tretiesiems asmenims, naudodamasis Svetainėje teikiamomis Paslaugomis. Tokia informacija gali būti panaudota ir nukreipta prieš Lankytojo interesus, taip pat ir tokioms veikomis kaip sukčiavimas, nepageidaujamų elektroninių laiškų siuntimas ir pan.

11. Susisiekite su mumis

11.1. Klausimai, susiję su Privatumo politika, turėtų būti siunčiami Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais arba el. paštu info@lese.lt.

12. Atnaujinimai

12.1. Lesė turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Privatumo politiką, o tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jei Lankytojas po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi Svetaine ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Lankytojui nesutinkant su pakeistu Privatumo politikos turiniu, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis, o taip pat privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Svetainėje.   

   


Statistika Prisijungę: 337

Alio.lt | Facebook | MySpace | Frype | RSS | Blogger

Naujienos

11.08 Gyvūnų Tematikos Straipsnių Vertimas iš Anglų į Lietuvių...
03.23 Prašau pagalbos padėti palaidoti katinuką (pagalbos nebereikia,...
03.03 Gal kam reikia?
02.07 Liūdna naujiena
08.28 Ieškoma kate Maša/Markiza Vilnius Naujininkai (1)
08.25 kicutė (1)
05.03 Saldi porelė ieško namų (Padovanoti)
04.01 NEMOKAMA sterilizacijos akcija Vilniuje
03.19 Dviems kastruotiems katinėliams skubiai reikalinga sodyba !!!
03.14 Dar atrodo vakar nebuvo nė menkiausio ženklo, kad šiandien bus... (1)

Komentarai

Waddenis (12:52) >>
Sveiki visi! Naminiai gyvūnai man taip pat svarbūs, bet nusprendžiau, kad pirmiausia atliksiu...
Waddenis (12:51) >>
Sveiki visi! Naminiai gyvūnai man taip pat svarbūs, bet nusprendžiau, kad pirmiausia atliksiu...
Waddenis (12:49) >>
Sveiki visi! Naminiai gyvūnai man taip pat svarbūs, bet nusprendžiau, kad pirmiausia atliksiu...
KaylyTittensor (17:46) >>
Legal casinos offer a safe and regulated gaming experience....
Violeta N (0:06) >>
Atsirado!
Altair (15:04) >>
Laiminga pabaiga. Kicutė pati atrado naujus šeimininkus. Kaimynė grįžinėjo vakare iš darbo,...
Skrebas (14:48) >>
Katytė kori sveika, linksma, ir tikra namų šeimininkė , vokiečių aviganiui parodo kieno čia...
Dylangg (14:48) >>
Man atrodo, kad jei jus domina ši tema ir norite rasti ne itin brangių bilietų iš Oslo į...
Jake (14:14) >>
Sveikinu visus. Norėčiau rasti lėktuvo bilietus iš Oslo į Vilnių. Ar galite man padėti?
Jake (14:10) >>
kietas
Katynas M (17:14) >>
Pasikeitė mano tel. numeris, katinėlis nužaidė:). Dabar skambinkite 8 636 42966.
Alusia (18:02) >>
Ačiū, Nijole ❤️
P.nijole (9:05) >>
Mažutė :( Užuojauta :(